Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ за 2021г.
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
21.01.2021
Сподели в Интернет

На 4 януари 2021 година госпожа Виктория Тахова, изпълнителен директор на Агенцията за качеството на социалните услуги, подписа издадения по реда на Закона за социалните услуги първи лиценз на частен доставчик за предоставяне на социалната услуга резидентна грижа, с целева група възрастни хора в надтрудоспособна възраст.

Социалната услуга резидентна грижа ще се предоставя в село Межден, община Дулово, област Силистра, в изцяло реновирана триетажна сграда, с осигурен пълен достъп за хора с увреждания. Потребители на социалната услуга ще са лица над 65 годишна възраст, а капацитета на услугата е 15 места.

Министърът на труда и социалната политика, госпожа Деница Сачева на 7 януари 2021 година връчи лично лиценза на доставчика в социалната услуга в с. Межден.

Агенцията за качеството на социалните услуги ще осъществява и контрола при предоставянето на социалната услуга резидентна грижа в с. Межден за спазване на действащите стандарти и критерии от лицензирания доставчик, както и методически ще подкрепи процеса на привеждане на услугата в съответствие със стандартите за качество след приемането на Наредбата за качеството на социалните услуги.

Първата проверка на новолицензираната социална услуга ще бъде извършена до шест месеца от датата на започване на дейността.

 

Още новини


ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота