Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ за 2021г.
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
21.01.2021
Сподели в Интернет

Новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги подготви образците на документи, по които частните доставчици на социални услуги и специално създадените от общините за предоставяне на социални услуги юридически лица, ще могат да се лицензират и прелицензират като доставчици на социални услуги.

Лицензионният режим е част от нормативно определените критерии от Закона за социалните услуги и има за цел да подпомогне процедурата за разкриване, контрол и мониторинг на този тип дейност.

Новият инструмент дава възможност да се облекчи процедурата за разкриване на социални  услуги и интегрирани здравно-социални услуги, и за публично- частно партньорство при предлагането им.

Въвежда се и вариант за интегриран подход при предоставянето на социалните услуги, при който лицата се подкрепят чрез дейности и/или услуги от различни сектори. В същото време се запазва и досегашният режим за възлагане на предоставяните от общините социални услуги на частни доставчици.

Информация за критериите и начинът на лицензиране са публикувани на сайта на Агенцията, меню „Лицензиране“

Запитвания относно лицензирането се предоставят на телефон: 02/9701111 или електронна поща: аksu@aksu.government.bg

Още новини


ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота