Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ за 2021г.
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
21.01.2021
Сподели в Интернет

Втори частен доставчик получи лиценз за социална услуга от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ). До края на месец януари 2021 г. ще бъдат издадени още 12 лиценза.

Доставчикът е от община Стара Загора, а лицензът е за предоставяне на услугата „Резидентна грижа“ за възрастни хора в над трудоспособна възраст. В едногодишен срок от издаването на лиценза доставчикът е задължен да стартира предоставянето на социалната услуга.

Припомняме, че министър Деница Сачева посети на място и връчи официално първият  лиценз на услуга за резидентна грижа за възрастни в село Межден, община Дулово.

Целта на лицензирането е да се гарантира качествен и навременен достъп на нуждаещи се до съответните услуги, както и възможност да се прецизира  процедурата за разкриване на социални  услуги и интегрирани здравно-социални услуги.

Агенцията за качеството на социалните услуги е органът, който може да издава лиценз, както и да го отнема при установени нарушения. За първи път в Закона за социалните услуги беше регламентирано АКСУ да лицензира всички частни доставчици. По данни на агенцията интересът на частните доставчици към предоставянето и изпълнението на социални услуги в страната е голям.

Информация относно процедурата по лицензиране може да бъде получена на тел. 02 970 11 11.

Още новини


ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота