Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни планове и отчети
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучения за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
25.06.2021
Сподели в Интернет

Оказваните услуги у нас са абсолютно съотносими с тези в ЕС, каза изпълнителният директор на новата Агенция за качество на социалните услуги Виктория Тахова.

По думите й предстои на сайта на ведомството да бъдат изнесени най-добрите примери от страната. Тахова каза още, че дали разпределението на броя и видовете услуги по региони е достатъчно добро, ще стане ясно след като бъде изработена Националната карта, която би трябвало да е готова през 2022 г.
Най-големите затруднения са в качеството на грижата за хората с увреждания и особено за тези с психически и ментални проблеми, бе позицията на Тахова. По думите й в момента вървят няколко национални проекта, чиято цел е подобряването на този вид услуги, включително се работи по деинституализацията на възрастните хора с такива проблеми.

Варна – социални услуги – форум:

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2436653

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота