Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни планове и отчети
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучения за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
05.10.2021
Сподели в Интернет

Към 30.09.2021 г. в Агенцията са постъпили 738 заявления за издаване на лиценз, от тях 120 заявления са в процес на обработка и са издадени 618 лиценза на 208 частни доставчици на социални услуги.

Издадените лицензи са за следните социални услуги:

  • Терапия и рехабилитация – 116 броя;
  • Резидентна грижа – 112 броя;
  • Информиране и консултиране – 99 броя;
  • Обучение за придобиване на умения – 72 броя;
  • Застъпничество и посредничество – 62 броя;
  • Общностна работа – 46 броя;
  • Асистентска подкрепа – 37 броя;
  • Дневна грижа – 34 броя;
  • Осигуряване на подслон – 20 броя;
  • Подкрепа за придобиване на трудови умения – 20 броя.

Напомняме, че срокът, до който действащите частни доставчици на социални услуги следва да се лицензират, изтича на 31.12.2021 г.

Информация относно процедурата и сроковете за лицензиране може да бъде получена на тел. 02 970 11 11.

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота