Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
04.10.2021
Сподели в Интернет

До 31.12.2021 г. всички доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и желаят да продължат дейността си, следва да имат издаден лиценз от Агенцията за качеството на социалните услуги. Срокът за издаване на лиценз след подаване на заявление за лицензиране е 2 месеца.

В тази връзка препоръчваме заявленията за издаване на лиценз да бъдат подадени в Агенцията до два месеца преди крайния срок.

Заявленията за издаване на лиценз могат да бъдат подавани:

  • лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа;
  • по пощата с обратна разписка;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/;
  • чрез създадената за целта електронна поща e-docs@aksu.government.bg.

При подаването на документи по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез посочената електронна поща е необходимо същите да бъдат електронно подписани.

Образците на заявленията могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на Агенцията за качеството на социалните услуги в секции „Административно обслужване“ на адрес: https://aksu.government.bg/administrativni-uslugi/ и „Лицензиране“ – https://aksu.government.bg/liczenzirane-2/ , както и в Административния регистър, секция „Административни услуги и режими“, „Услуги, предоставяни от централни администрации“, достъпна на адрес:

https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations

За разглеждането на документи за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги се внася такса по сметка на АКСУ: БНБ – клон Централно управление; lBAN BG21 BNBG 9661 3100 1347 01 – транзитна сметка, като за основание в платежния документ може да се посочи примерно: „такса за разглеждане на внесени документи“.

В случаите на невнесена такса документите за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги няма да бъдат разглеждани.

Размерите на дължимите такси са определени в Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги и същите са в зависимост от посоченият в заявлението конкретен вид социална услуга:

  1. Такса в размер 52 лв. – за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социалните услуги „информиране и консултиране“, „застъпничество и посредничество“, „общностна работа“ и „асистентска подкрепа“.
  2. Такса в размер 55 лв.– за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социалните услуги „терапия и рехабилитация“, „обучение за придобиване на умения“ и „подкрепа за придобиване на трудови умения“.
  3. Такса в размер 92 лв.– за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социалните услуги „дневна грижа“, „резидентна грижа“ и „осигуряване на подслон“.

Отговори на запитвания, свързани с лицензирането на доставчици на социални услуги се предоставят на телефон: +3592/970 11 11 или електронна поща: аksu@aksu.government.bg

Информация за движението на подадените документи може да бъде получена на телефон +3592/970 11 21.

Още новини


ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота