Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
11.05.2022
Сподели в Интернет

За последните по-малко 12 месеца Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) е санкционирала частния доставчик на социални услуги „А-2017“ ЕООД за многобройни нарушения на законодателството при управлението на Дом „Свети Георги“ в град Варна. Към момента фирмата няма право да предоставя социални услуги, тъй като АКСУ е отказала да й издаде лиценз след 31.12.2021 г. поради неизпълнение на изискванията на Закона за социалните услуги.

При проверките в Дома „Свети Георги“ през юли и декември 2021 г. Агенцията за качеството на социалните услуги е установила, че в нарушение на закона в социалната услуга са настанени хора без  заявено желание и личен избор от тяхна страна. В тази връзка на управителя на фирмата е съставен акт и е наложено административно наказание  – глоба от 3000 лева. Друго нарушение е, че договорите за настаняване на хората не са сключени с тях, а с трети лица. Затова на управителя на „А 2017“ ЕООД е издаден акт и е наложено административно наказание – глоба от 4500 лева.  Нарушителят не е извършил плащане и двете наказателни постановления са изпратени на Националната агенция за приходите за събиране на вземанията.

По повод молбата на доставчика на социални услуги „А 2017“ ЕООД за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за възрастни през януари 2022 г., АКСУ извършва паралелни проверки в Девня и Варна, където кандидат-доставчикът предоставя резидентни социални услуги за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, за пълнолетни хора с деменция и за пълнолетни хора с психични разстройства. Установено е, че услугите не отговорят на стандартите за местоположение и материална база, липсват необходимите специалисти за предоставяне на качествена грижа и дейности спрямо индивидуалните потребности на хората.

При проверките е констатирано, че в дома във Варна са настанени хора с различни заболявания, които са извън целевите групи по заявленията за издаване на лиценз. Смесването на групи хора с различни потребности и необходимост от различна грижа в обща среда е недопустимо по закон. В социалните услуги липсва щатна длъжност  – социален работник, не са сключени и граждански договори с лекар и счетоводител. Друго нарушение е, че в социалната услуга не се извършва социална работа. Задоволяват се единствено основни жизнени потребности на настанените хора като хранене, помощ при тоалет, пием на лекарства и съдействие за получаване на медицинска помощ.

Заради многобройните нарушения Агенцията за качество на социалните услуги отказва да издаде лиценз за предоставяне на социални услуги на „А 2017“ ЕООД. За решението е уведомен областния управител на Варна.

През март 2022 г. Агенцията за качество на социалните услуги установява, че въпреки липсата на лиценз, Дом „Свети Георги“ продължава да функционира, което е нарушение на закона. Поради това през април на доставчика са издадени два нови акта за административно нарушение поради неспазване на разпоредбите на Закона за социалните услуги.

В резултат на констатираните многобройни нарушения и предвид сериозната им тежест Агенцията за качество на социалните услуги е сезирала незабавно следните компетентни органи:

  • Прокуратура на Република България
  • Върховна административна прокуратура
  • Върховна касационна прокуратура
  • Окръжна прокуратура – Варна
  • Окръжна прокуратура – Пловдив
  • Регионална здравна инспекция – Варна, Пловдив
  • Областна дирекция по безопасност на храните – Варна
  • Дирекция „Инспекция по труда – Варна“
  • Община Варна

Още новини


ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота