Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
04.07.2022
Сподели в Интернет

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) извърши анализ на състоянието, качеството на предоставяните услуги и грижата в 75 специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания. Анализът е базиран на годишните отчети за 2021 г. на общините, управляващи институциите, и констативните протоколи от извършени от агенцията в периода март-април 2022 г. тематични проверки, свързани с организацията на работа в домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с психични разстройства, с физически увреждания, със сетивни нарушения и лица с деменция.

Анализът показва, че в голяма част тези домове са предприети конкретни действия за подобряване условията на живот и грижа за потребителите – подобряване на материалната база и достъпност на средата, осигуряване на достъп до здравни грижи, достъп до информация и възможност за осъществяване на лични контакти и срещи с близките им.

В по-голямата част от домовете всеки потребител има индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа), изготвени от мултидисциплинарен екип от специалисти (психолози, социални работници, медицински сестри, рехабилитатори, трудотерапевти и др.), личен лекар и план за здравни грижи. В по-голямата част от домовете е осигурено 24-часово медицинско обслужване. Сериозно внимание се обръща на въвеждащите, надграждащи и специализирани обучения на персонала, което е предпоставка за повишаване на качеството и ефективността на грижата за настанените в тези институции лица.

Агенцията за качеството на социалните услуги констатира, че е важно да продължат мерките за осигуряване на по-добри условия за живот и грижа за хората, настанени в домовете. В тази връзка са дадени методически насоки и е оказана методическа подкрепа на общините за подобряване условията на живот и качеството на грижа в специализираните институции, в които са установени пропуски. Това е нов, изключително важен елемент от контролната дейност в системата на социалните услуги, чиято цел е да мотивира и подкрепи доставчиците за предприемане действия за радикална и категорична промяна на модела на грижа за потребителите на социални услуги.

Оценките в отчетите на голяма част от общините – доставчици на тази услуга, напълно съвпадат с констатациите на АКСУ, което е позитивен знак, че кметовете са ангажирани и са готови да полагат усилия за подобряване на качеството на живот на хората, нуждаещи се от услуги и грижа в домовете.

Още новини


ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота