Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
11.10.2022
Сподели в Интернет

Стартират обучения за доставчици на социални услуги

 Обученията са по проект „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“ на Министерството на труда и социалната политика, който се изпълнява в партньорство с Националното сдружение на общините в Република България. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020 г.). Лекторите са експерти от Агенцията за качество на социалните услуги.

С Наредбата за качеството на социалните услуги са определени стандартите за качеството на социалните услуги, както и критериите за тяхното изпълнение. Стандартите за качество на социалните услуги са за организацията и управлението на услугата, за квалификацията и професионалното развитие на служителите и за ефективността на услугата с оглед постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им. Стандартите за качество са задължителни за всички доставчици на социални услуги, независимо от източника на тяхното финансиране.

Презентации

Основната цел на обученията е да запознае доставчиците на социални услуги с въведените в нормативната уредба нови стандарти за качество на социалните услуги и с критериите за тяхното изпълнение. Акцент са и ангажиментите на доставчиците на социални услуги за осъществяване на мониторинг и контрол на предоставяните от тях услуги.

Обученията ще допринесат за укрепване и подобряване на капацитета на доставчиците на социални услуги и са напълно безплатни.

Индикативен график за провеждане на обученията по области можете да намерите тук.

 

Подробна информация за провеждане на обученията, както и данни за контакт при регистриране може да намерите на следните адреси:

https://www.mlsp.government.bg/okolo-1400-spetsialisti-ot-sotsialni-uslugi-shche-bdat-obucheni-za-izplnenie-na-novite-standarti-za-kachestvo-v-sektora

https://www.namrb.org/bg/aktualno/startirat-obutcheniya-svarzani-s-prilagane-na-naredbata-za-katchestvoto-na-sotsialnite-uslugi

Презентации

1 - Kачество, ефективност, контрол и мониторинг на социалните услуги - въведение

Изтегли файл

2 - Система за управление на качеството

Изтегли файл

3 - Стандарти за качество на социалните и интегрираните здраво-социални услуги

Изтегли файл

4 - Основни принципи за разработване на Програми за развитие на качеството

Изтегли файл

5 - Контрол и мониторинг от доставчиците на социалните услуги

Изтегли файл

6 - Контрол и мониторинг от общината

Изтегли файл

Още новини


ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота