Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ за 2021г.
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
19.01.2022
Сподели в Интернет

ВАЖНО!

В съответствие с регламента на чл. 113, ал. 2 от Закона за социалните услуги всяка година до 30 април кметът на общината представя в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината.

Анализът на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината, включва:

  1. обобщена информация относно постигнатите резултати при предоставянето на социалните услуги от общината;
  2. резултати от проведения контрол и мониторинг по отношение на постигнатите резултати при предоставянето на социалните услуги от общината;
  3. отчет на разходваните средства от държавния бюджет, а в случай на възлагане на предоставянето на социални услуги на частни доставчици – и годишна оценка на изпълнението на договорите за възлагане;
  4. оценка на общината на ефективността на социалните услуги, които предоставя.

В тази връзка Агенцията за качеството на социалните услуги е разработила образец на Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината, като същият е утвърден със Заповед № РД-01-13 от 18.01.2022 г. и съдържа указания за неговото попълване.

Важно е да знаете, че Анализът се предоставя в срок най-късно до 30 април 2022 г. на Агенцията за качеството на социалните услуги в текстови формат (Word), като документа се подписва електронно от доставчика на социалната услуга.

Анализът се подава електронно през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС). Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или на електронна поща: e-docs@aksu.government.bg

 

 

Образец на Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината за 2021 г.

 

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота