Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
03.06.2021
Сподели в Интернет

1. Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „Югоизточен“- 2 щ.бр. и отдел „Южен централен“- 1 щ. бр. и отдел „Югозападен“- 1 щ. бр. в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“  – Качено на 06.03.2023г.

1.1. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/3233

1.2 Списък с допуснати до конкурс „Главен инспекторКачено на 23.03.2023г.

1.3. Списък с недопуснати до конкурс „Главен инспекторКачено на 23.03.2023г.

1.4. Система за оценяване – „Главен инспектор– Качено на 23.03.2023г.

1.5. Списък с допуснати и недопуснати до интервю за длъжността „Главен инспектор – Качено на 31.03.2023г.

1.6. Списък на класираните от конкурс „Главен инспектор – Качено на 03.04.2023г.

 

1.https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/3233

1. Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „Северозиточен“- 2 щ.бр. и отдел „Югозападен“- 4 щ. бр. в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък с допуснати кандидати до конкурс „Главен инспектор“

Списък с недопуснати кандидати до конкурс „Главен инспектор“

Система за оценяване – „Главен инспектор“

Списък на допуснати до интервю „Главен инспектор“ / Kачено на: 12.04.2022 12:06

Списък на класираните от конкурс „Главен инспектор“ / Качено на: 13.04.2022 13:47

2. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/79612

2. Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“

Списък с допуснати кандидати до конкурс „Главен юрисконсулт“

Система за оценяване – „Главен юрисконсулт“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю „Главен юрисконсулт“  /Качено на: 26.04.2022 11:26

Класиране за длъжността „Главен юрисконсулт“ /Качено на: 26.04.2022 16:07

 

15. Конкурс за длъжността – „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“

 

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/3233

 

15.1 Списък на допуснати кандидати – „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“

 

15.2 Система за оценяване – „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“

 

15.3. Класиране – „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“

 

 

14. Конкурс за длъжността – Служител по сигурността на информацията

 

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/75206

 

14.1. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Служител по сигурността на информацията В АКСУ

 

14.1. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Служител по сигурността на информацията В АКСУ

 

14.2. Система за оценяване – Служител по сигурността на информацията

 

14.3. Класиране – Служител по сигурността на информацията

 

 

13. Конкурс за длъжността – Главен експерт в дирекция Административно-правно финансово и информационно обслужване

 

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/75207

 

13.1. Списък на допуснати кандидати – Главен експерт

 

13.2. Система за оценяване- Главен експерт

 

13.3. Класиране – Главен експерт

Прикачени документи

1. Конкурс за длъжността "главен юрисконсулт", дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“ , Агенция за качество на социалните услуги.

Изтегли файл

1. http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73323

Изтегли файл

1.1. Списък на допуснати кандидати - главен юрисконсулт

Изтегли файл

1.2. Система за оценяване - главен юрисконсулт

Изтегли файл

1.3. Класиране - главен юрисконсулт

Изтегли файл

2. Конкурс за длъжността "главен експерт", дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“, Агенция за качество на социалните услуги.

Изтегли файл

2. http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73248

Изтегли файл

2.1.1. Списък на допуснати кандидати - главен експерт

Изтегли файл

2.1.2. Списък на недопуснати кандидати - главен експерт

Изтегли файл

2.2. Система за оценяване- главен експерт

Изтегли файл

2.3. Класиране - главен експерт

Изтегли файл

3. Конкурс за длъжността "старши експерт", дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“, Агенция за качество на социалните услуги.

Изтегли файл

3. http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73324

Изтегли файл

3.1.1. Списък на допуснати кандидати - старши експерт

Изтегли файл

3.1.2. Списък на недопуснати кандидати - старши експерт

Изтегли файл

3.2. Система за оценяване - старши експерт

Изтегли файл

3.3. Класиране - старши експерт

Изтегли файл

4. Конкурс за длъжността "старши счетоводител", дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“, Агенция за качество на социалните услуги.

Изтегли файл

4. http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73325

Изтегли файл

4.1. Списък на допуснати кандидати - старши счетоводител

Изтегли файл

4.2. Система за оценяване - старши счетоводител

Изтегли файл

4.3. Класиране - старши счетоводител

Изтегли файл

5. Конкурс за длъжността "главен секретар" на Агенция за качество на социалните услуги.

Изтегли файл

5. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73365

Изтегли файл

5.1. Списък на допуснати кандидати - главен секретар

Изтегли файл

5.2. Система за оценяване - главен секретар

Изтегли файл

5.3. Класиране - главен секретар

Изтегли файл

6. Конкурс за длъжността Началник на отдел „Лицензиране“в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Изтегли файл

6. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73411

Изтегли файл

6.1. Списък на допуснати кандидати - началник отдел Лицензиране

Изтегли файл

6.2. Списък на недопуснати кандидати - нач. отдел Лицениаране

Изтегли файл

6.3. Система за оценяване - началник отдел "Лицензиране"

Изтегли файл

6.4. Класиране - Началник отдел лицензиране

Изтегли файл

7. Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Лицензиране“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Изтегли файл

7. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73412

Изтегли файл

7.1. Списък на допуснати кандидати - главен експерт Лицензиране

Изтегли файл

7.2. Списък на недопуснати кандидати - главен експерт Лицензиране

Изтегли файл

7.3. Система за оценяване - Главен експерт лицензиране

Изтегли файл

8. Конкурс за длъжността "старши експерт" в отдел „Лицензиране“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Изтегли файл

8. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73414

Изтегли файл

8.1. Списък на допуснати кандидати - старши Лицензиране

Изтегли файл

8.2. Списък на допуснати кандидати - старши Лицензиране

Изтегли файл

8.3. Списък на недопуснати кандидати - старши експерт Лицензиране

Изтегли файл

8.4. Система за оценяване - старши Лицензиране

Изтегли файл

8.5. Класиране - старши експерт лицензиране

Изтегли файл

9. Конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел „Лицензиране“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Изтегли файл

9. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73413

Изтегли файл

9.1. Списък на допуснати кандидати - младши експерт Лицензиране

Изтегли файл

9.2. Система за оценяване - младши експерт Лицензиране

Изтегли файл

9.3. Класиране - младши експерт лицензиране

Изтегли файл

10. Конкурс за длъжността "началник на отдел" „Южен централен“, „Североизточен“ и „Северен централен“ в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Изтегли файл

10. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73402

Изтегли файл

10. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73404

Изтегли файл

10. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73403

Изтегли файл

10.1. Списък на допуснати кандидати - началник отдели

Изтегли файл

10.2. Списък на недопуснати кандидати - нач. отдели

Изтегли файл

10.3. Система за оценяване -началник отдел

Изтегли файл

10.4. Класиране - началник отдели

Изтегли файл

11. Конкурс да длъжността Главен инспектор в: Отдел „Северозападен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.; Отдел „Северен централен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.; Отдел „Североизточен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.; Отдел „Югоизточен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.; Отдел „Южен централен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.; Отдел „Югозападен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.

Изтегли файл

11. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73347

Изтегли файл

11. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73409

Изтегли файл

11. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73408

Изтегли файл

11. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73407

Изтегли файл

11. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73405

Изтегли файл

11. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/73406

Изтегли файл

11.1. Списък на допуснати кандидати - главни инспектори

Изтегли файл

11.2. Списък на недопуснати кандидати - главни инспектори

Изтегли файл

11.3. Система за оценяване - главни инспектори

Изтегли файл

11.4. Класиране - главни инспектори

Изтегли файл

12. Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в: • Отдел „Северен централен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 1 щ. бр.; • Отдел „Североизточен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.; • Отдел „Югоизточен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.; • Отдел „Южен централен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 2 щ. бр.; • Отдел „Югозападен“, дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“ – 3 щ. бр.

Изтегли файл

12. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74507 https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74508 https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74506 https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74505 https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/74504

Изтегли файл

12.1. Списък на допуснати кандидати - главни инспектори

Изтегли файл

12.2. Списък на недопуснати кандидати - главни инспектори

Изтегли файл

12.3. Система за оценяване- главни инспектори

Изтегли файл

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота