Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
20.01.2021
Сподели в Интернет

Корупция

Конвенцията, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз ( Обн. с ОВ. бр.195 от 25 Юни 1997г.), дава определение на два вида корупция – пасивна и активна.

По смисъла на конвенцията пасивна корупция е умишленото действие на служител, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

По смисъла на конвенцията, активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г., корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Корупция по смисъла на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.

Механизми за подаване на сигнали за корупция

Сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия, извършвани от служител/и на Агенция за качеството на социалните услуги може да бъде подаден по някой от следните начини:

–  по пощата с обратна разписка на адреса на Агенция за качеството на социалните услуги – гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №20, п.к. 1797,

–  лично в център за административно обслужване (ет. 1, ст. 105) на Агенция за качеството на социалните услуги на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №20

–  Чрез Интернет формата за подаване на сигнали към ,,Национален съвет по антикорупционни политики“;

–  На телефон 02/970 11 33;

–  чрез кутия, поставена до център за административно обслужване (ет. 1, ст. 105) в сградата на Агенцията – гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №20, п.к. 1797

ВАЖНО!

Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

За анонимни сигнали се считат:

–  получени по пощата, без посочени две имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;

–  сигнали, получени чрез Интернет формата за подаване на сигнали, без посочени две имена, адрес за кореспонденция, електронен адрес или телефон;

–  сигнали по телефона, без посочени две имена и адрес за кореспонденция.

За анонимни се считат и сигнали, за които е направен опит за свързване с подателите с оглед на получаване на допълнителна информация по сигналите, при който е установено, че лица с посочените в сигнала имена не фигурират (не отговарят) на посочените в сигнала адрес, електронен адрес и телефон за връзка.

Необходима информация при подаване на сигнал

Сигналите, които се подават в Агенцията за качеството на социалните услуги следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на агенцията.

Необходима информация при подаване на сигнал за нарушения, незаконни или неправомерни действия или бездействия:

–  Три имена на подателя;

–  Подпис на подателя за сигналите, постъпили на хартиен носител;

–  Адрес за кореспонденция, електронна поща;

–  Телефон за контакт;

–  Данни за институциите, които вече са информирани.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от подателя данни, в това число дата на извършване на нарушението, в какво се изразява същото, името и длъжността на служителя, извършил нарушението и др.

При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота