Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
10.01.2023
Сподели в Интернет

ВАЖНО!

Съгласно изискванията на чл. 112, ал. 3 от Закона за социалните услуги всяка година до 31 март доставчиците на социални услуги представят в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги отчет с обобщена информация относно:

  1. постигнатите резултати при предоставянето на социални услуги;
  2. резултатите от прилагането на програмата за развитие на качеството на предоставяните социални услуги;
  3. резултатите от проведения годишен контрол и мониторинг.

В тази връзка е разработен образец на Годишен отчет, утвърден със Заповед № РД-01-3 от 05.01.2022 г., който е публикуван по-долу.

Важно е да знаете, че когато социалните услуги се предоставят от частен доставчик въз основа на договор за възлагане, Годишния отчет се представя и на кмета на общината, в качеството му на доставчик на съответната социална услуга.

За всяка социална услуга, която доставчикът предоставя се попълва отделен отчет.

Годишните отчети се предоставят в срок най-късно до 31 март 2022 г. на Агенцията за качеството на социалните услуги в текстови формат (Word), като документа са подписва електронно от доставчика на социалната услуга.

Годишните отчети се подават електронно през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) или Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или по електронна поща – e-docs@aksu.government.bg

 

 

Образец на Годишен отчет на доставчик на социална услуга за 2021 г.

 

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота