Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
05.09.2022
Сподели в Интернет

Регистър на подадените декларации по чл. 35

Име, фамилия Длъжност Дирекция  

Декларация

чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II – Интереси

 

Вид на декларацията Декларация

за несъвместимост

чл. 35, ал. 1, т. 1

Елена Стоянова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-1/12.01.2022 встъпителна ДK1-40/ 01.12.2021
Деси Стоева Младши експерт КМЛСУ ДК2-2/09.03.2022 встъпителна
Светлана Делииванова Старши юрисконсулт АПФИО ДК2-3/06.04.2022 ежегодна
Сийка Ганева Главен експерт АПФИО ДК2-4/06.04.2022 ежегодна
Ива Масларска Главен експерт АПФИО ДК2-5/06.04.2022 ежегодна
Андон Атансов Старши експерт АПФИО ДК2-6/07.04.2022 ежегодна
Любчо Милушев Старши експерт АПФИО ДК2-7/07.04.2022 ежегодна
Боби Бачев Главен експерт КМЛСУ ДК2-8/08.04.2022 ежегодна
Главен експерт КМЛСУ
ДК2-9/11.04.2022
ежегодна
Мая Спасова
Главен специалист
АПФИО
ДК2-10/11.04.2022 ежегодна
Кирил Иванов
Главен инспектор
 КМЛСУ ДК2-11/11.04.2022 ежегодна
Ивайло Драгомиров
Служител по сигурността на информацията
ДК2-12/12.04.2022 ежегодна
Райна Тодорова
Главен експерт
 КМЛСУ ДК2-13/12.04.2022 ежегодна
Ангел Братанов
Старши счетоводител
 АПФИО ДК2-14/14.04.2022 ежегодна
Младен Георгиев
Главен инспектор  КМЛСУ ДК2-15/18.04.2022 ежегодна
Паолина Митрофанова
Главен инспектор  КМЛСУ ДК2-16/18.04.2022 ежегодна
Елица Михайлова Главен инспектор  КМЛСУ ДК2-31/05.05.2022 ежегодна
Спаска Христозова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-17/19.04.2022 ежегодна
Емилия Караджинова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-18/19.04.2022 ежегодна
Соня Стоянова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-19/26.04.2022 ежегодна
Мария Станчева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-20/26.04.2022 ежегодна
Елеонора Йонова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-21/26.04.2022 ежегодна
Таня Маринова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-22/27.04.2022 ежегодна
Кети Владимирова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-23/27.04.2022 ежегодна
Екатерина Митанкова Началник отдел КМЛСУ ДК2-24/27.04.2022 ежегодна
Ренета Митова Началник отдел КМЛСУ ДК2-25/27.04.2022 ежегодна
Нели Сирачка Финансов контрольор ДК2-26/28.04.2022 ежегодна
Милкана Михайлова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-27/28.04.2022 ежегодна
Янка Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-28/28.04.2022 ежегодна
Катя Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-29/28.04.2022 ежегодна
Валентина Ангелова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-30/28.04.2022 ежегодна
Елена Стоянова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-70/25.05.2022 ДК1-1/28.04.2022
Ани Йовчева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-68/23.05.2022 встъпителна ДК1-2/28.04.2022
Велина Стефанова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-72/31.05.2022 ДК1-3/28.04.2022
Атанаска Мезева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-73/31.05.2022 ДК1-4/28.04.2022
Христина Иванчева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-35/05.05.2022 встъпителна ДК1-5/28.04.2022
Владислава Доцанова-Иванова Главен инспектор КМЛСУ ДК1-6/28.04.2022
напуснал Главен инспектор КМЛСУ ДК2-71/27.05.2022 ежегодна ДК1-7/04.05.2022
Лидия Стоянова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-52/09.05.2022 встъпителна ДК1-8/04.05.2022
Любка Климентова Главен юрисконсулт АПФИО ДК2-74/02.06.2022 ДК1-9/05.05.2022
Ана Никова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-32/05.05.2022 ежегодна
Христомира Александрова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-33/05.05.2022 ежегодна
Надя Джунова Началник отдел КМЛСУ ДК2-34/05.05.2022 ежегодна
Валя Георгиева Главен инспектор  КМЛСУ ДК2-36/05.05.2022 ежегодна
Ива Стаевска Главен инспектор КМЛСУ ДК2-37/05.05.2022 ежегодна
Сашка Велкова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-38/05.05.2022 ежегодна
Невена Илиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-39/05.05.2022 ежегодна
Христо Солунова Главен експерт КМЛСУ ДК2-40/05.05.2022 ежегодна
Тотка Шопова Началник отдел КМЛСУ ДК2-41/05.05.2022 ежегодна
Владислава Доцанова-Иванова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-42/05.05.2022 ежегодна
Славейка Георгиева Главен счетоводител АПФИО ДК2-43/05.05.2022 ежегодна
Илиана Донова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-44/05.05.2022 ежегодна
Кристина Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-45/05.05.2022 ежегодна
Росица Иванова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-46/05.05.2022 ежегодна
Биляна Керимова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-47/05.05.2022 ежегодна
Валери Николов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-48/05.05.2022 ежегодна
Христо Христов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-49/05.05.2022 ежегодна
Цветомир Цветанов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-50/09.05.2022 ежегодна
Николина Христова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-51/09.05.2022 ежегодна
Венета Лилова  Главен експерт  КМЛСУ ДК2-53/09.05.2022 ежегодна
Петя Данова Старши експерт  КМЛСУ ДК2-54/09.05.2022 ежегодна
Таня Първанова Главен експерт КМЛСУ ДК2-55/09.05.2022 ежегодна
Албена Топалова  Главен инспектор КМЛСУ ДК2-56/10.05.2022 ежегодна
Валентин Минков Главен инспектор  КМЛСУ ДК2-57/10.05.2022 ежегодна
Евелина Георгиева Директор АПФИО ДК2-58/10.05.2022 ежегодна
Христина Пантева Началник отдел КМЛСУ ДК2-59/11.05.2022 ежегодна
Цветанка Паунова Началник отдел КМЛСУ ДК2-60/11.05.2022 ежегодна
напуснал Служител по мрежова и информационна сигурност ДК2-61/11.05.2022 ежегодна
Даниела Драганчева-Стефанова  Главен инспектор КМЛСУ ДК2-62/12.05.2022 ежегодна
Диана Петрова  Директор  КМЛСУ ДК2-64/13.05.2022 ежегодна
Илиана Димитрова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-65/13.05.2022 ежегодна
Елена Ковачева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-66/13.05.2022 ежегодна
Илона Кирилова Длъжностно лице по защита на личните данни ДК2-67/16.05.2022 ежегодна
Анна Кръстева Главен експерт КМЛСУ ДК2-69/25.05.2022 ДК1-10/13.05.2022
Мая Спасова Главен експерт КМЛСУ ДК2-75/08.06.2022 ДК1-12/03.06.2022
Димитър Димитров Главен специалист АПФИО ДК2-76/19.07.2022 встъпителна ДК1-11/03.06.2022
Мария Станчева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-77/05.09.2022 ежегодна – промяна

 

 

 

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота