Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
20.01.2023
Сподели в Интернет
напуснал старши експерт АПФИО ДК2-1/ 14.02.2023 г. ежегодна
Анна Василева Кръстева началник отдел КМЛСУ ДК2-2/ 27.03.2023 г. ежегодна
Ивайло Василев Драгомиров експерт ССИ ДК2-3/ 27.03.2023 г. ежегодна
Христина Красимирова Иванчева главен инспектор КМЛСУ ДК2-4/ 27.03.2023 г. ежегодна
Валентин Минков Минков главен инспектор КМЛСУ ДК2-5/ 28.03.2023 г. ежегодна
Сийка Йорданова Ганева главен експерт АПФИО ДК2-6/ 28.03.2023 г. ежегодна
Андон Росенов Атанасов старши експерт АПФИО ДК2-7/ 28.03.2023 г. ежегодна
Валентина Цанкова Ангелова главен експерт КМЛСУ ДК2-8/ 29.03.2023 г. ежегодна
Таня Тодорова Маринова главен инспектор КМЛСУ ДК2-9/ 29.03.2023 г. ежегодна
Биляна Методиева Керимова главен инспектор КМЛСУ ДК2-18/05.04.2023 г. ежегодна
Цветанка Филипова Паунова Началник отдел КМЛСУ ДК2-19/06.04.2023 г. ежегодна
Албена Василева Топалова Началник отдел КМЛСУ ДК2-20/06.04.2023 г. ежегодна
Илона Атанасова Кирилова дл защита на личните данни ДК2-21/07.04.2023 г. ежегодна
Христина Николаева Пантева Началник отдел КМЛСУ ДК2-22/07.04.2023 г. ежегодна
Надя Василева Джунова Началник отдел КМЛСУ ДК2-23/07.04.2023 г. ежегодна
Петя Йорданова Данова главен експерт КМЛСУ ДК2-24/07.04.2023 г. ежегодна
Екатерина Николаева Митанкова Началник отдел КМЛСУ ДК2-25/07.04.2023 г. ежегодна
Владислава Яворова Доцанова главен инспектор КМЛСУ ДК2-25/10.04.2023 г. ежегодна
Диана Иванова Николова главен инспектор КМЛСУ ДК1-1/11.04.2023 г.
Мая Людмилова Спасова главен инспектор КМЛСУ ДК1-2/11.04.2023 г.
Валерия Димитрова Георгиева главен инспектор КМЛСУ ДК1-3/11.04.2023 г.
Кирил Христов Иванов главен инспектор КМЛСУ ДК2-27/12.04.2023 г.
Илияна Николова Донова главен инспектор КМЛСУ ДК2-28/12.04.2023 г.
Христо Ценков Солунов главен експерт КМЛСУ ДК2-29/13.04.2023 г.
Венета Тотева Лилова главен експерт КМЛСУ ДК2-30/13.04.2023 г.
Елена Михайлова Ковачева главен инспектор КМЛСУ ДК2-31/21.04.2023 г.
Сашка Йорданова Велкова главен инспектор КМЛСУ ДК2-32/21.04.2023 г.
Боби Спиридонов Бачев главен експерт КМЛСУ ДК2-33/24.04.2023 г.
Валя Николаева Георгиева главен инспектор КМЛСУ ДК2-34/24.04.2023 г.
Тотка Тинева Шопова началник отдел КМЛСУ ДК2-35/24.04.2023 г.
Ива Димитрова Стаевска главен инспектор КМЛСУ ДК2-36/25.04.2023 г.
Емилия Василева Караджинова главен експерт КМЛСУ ДК2-37/27.04.2023 г.
Спаска Благоева Христозова главен специалист КМЛСУ ДК2-38/27.04.2023 г.
Елеонора Страхилова Йонова глаен инспектор КМЛСУ ДК2-39/28.04.2023 г.
Ива Николова Масларска главен експерт АПФИО ДК2-40/28.04.2023 г.
Евелина Георгиева Георгиева директор на дирекция АПФИО ДК2-41/28.04.2023 г.
ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота