Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
20.01.2021
Сподели в Интернет

Регистър на подадените декларации по чл. 35

Име, фамилия Длъжност Дирекция  

Декларация

чл. 35, ал. 1, т. 2

Част II – Интереси

 

Вид на декларацията Декларация

за несъвместимост

чл. 35, ал. 1, т. 1

Албена Топалова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-56/ 02.12.2020 встъпителна ДК1-28/ 30.10.2020
Главен експерт КМЛСУ ДК2-59/13.05.2021 ежегодна
Ана Никова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-16/15.04.2021 встъпителна ДK1-11/ 26.03.2021
Ангел Братанов Старши счетоводител АПФИО ДК2-9/25.03.2021 встъпителна ДК1-3/ 04.03.2021
Старши счетоводител АПФИО ДК2-23/23.04.2021 ежегодна
Андон Атансов Старши експерт ИО АПФИО ДК2-13/09.04.2021 встъпителна ДК1-4/ 04.03.2021
Старши експерт ИО АПФИО ДК2-68/14.05.2021 ежегодна
Ани Йовчева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-88/30.06.2021 встъпителна ДK1-31/ 17.06.2021
Биляна Керимова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-63/13.05.2021 встъпителна ДK1-22/ 12.05.2021
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-81/11.06.2021 встъпителна
Боби Бачев Главен инспектор КМЛСУ ДК2-71/14.05.2021 ежегодна ДК1-35/22.04.2021
Валентин Минков Главен инспектор КМЛСУ ДK2-30/ 16.11.2020 встъпителна ДК1-35/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-15/13.04.2021 ежегодна
Валентина Ангелова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-40/29.04.2021 ежегодна ДК1-50/07.12.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-77/25.05.2021 встъпителна
Валери Николов Главен инспектор КМЛСУ ДK2-55/ 02.12.2020 встъпителна ДK1-44/ 03.11.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-74/14.05.2021 ежегодна
Валя Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-37/ 23.11.2020 встъпителна ДК1-30/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-39/28.04.2021 ежегодна
Венета Лилова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-14/12.04.2021 встъпителна ДK1-19/ 31.03.2021
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-43/05.05.2021 ежегодна
Даниела Драганчева-Стефанова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-86/ 24.06.2021 встъпителна ДK1-27/ 12.05.2021
Даниела Стойнева Главен експерт КМЛСУ ДK2-57/ 02.12.2020 встъпителна ДK1-45/ 04.11.2020
Главен експерт КМЛСУ ДК2-56/12.05.2021 ежегодна
Диана Петрова Директор АПФИО ДK2-14/ 29.10.2020 встъпителна ДК1-25/ 30.10.2020
Директор АПФИО ДК2-29/27.04.2021 ежегодна
Димитър Владов Изпълнител КМЛСУ ДK2-20/ 02.11.2020 встъпителна ДК1-8/ 30.09.2020
Евелина Георгиева Главен юрисконсулт АПФИО ДК2-8/23.03.2021 встъпителна ДК1-2/ 04.03.2021
Главен юрисконсулт АПФИО ДК2-42/05.05.2021 ежегодна
Екатерина Митанкова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-7/19.03.2021 встъпителна ДК1-21/28.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-28/26.04.2021 ежегодна
Началник на отдел КМЛСУ ДК2-78/26.05.2021 встъпителна ДК1/04.03.2021
Елена Ковачева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-21/ 03.11.2020 встъпителна ДК1-41/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-49/10.05.2021 ежегодна
Елеонора Йонова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-3/13/01.2021 встъпителна ДК1-56/14.12.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-52/11.05.2021 ежегодна
Елица Михайлова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-82/11.06.2021 встъпителна ДK1-20/ 12.05.2021
Емилия Халилова-Цветина Главен инспектор КМЛСУ ДК2-5/01.02.2021 встъпителна ДK1-55/14.12.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-53/11.05.2021 ежегодна
Ива Масларска Главен инспектор КМЛСУ ДК2-4/15.01.2021 встъпителна ДK1-13/ 29.03.2021
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-11/05.04.2021 встъпителна
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-57/12.05.2021 ежегодна
Главен експерт АПФИО ДК2-89/22.07.2021 встъпителна ДK1-32 01.07.2021
Ива Стаевска Главен инспектор КМЛСУ ДК2-80/09.06.2021 встъпителна ДK1-23/ 12.05.2021
Илиана Димитрова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-35/28.04.2021 ежегодна ДK1-16/ 31.03.2021
Илиана Донова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-41/ 25.11.2020 встъпителна ДК1-29/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-48/10.05.2021 ежегодна
Илона Кирилова Длъжностно лице по защита на личните данни ДК2-38/28.04.2021 встъпителна ДK1-14/ 31.03.2021
Катя Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-62/13.05.2021 ежегодна ДK1/30.10.2020
Кети Владимирова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-17/15.04.2021 встъпителна ДK1-18/ 31.03.2021
Кирил Иванов Главен инспектор КМЛСУ ДK2-34/ 20.11.2020 встъпителна ДК1-39/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-31/27.04.2021 ежегодна
Кристина Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-22/ 03.11.2020 встъпителна ДК1-40/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-33/28.04.2021 ежегодна
напуснал Старши експерт АПФИО ДK2-87/ 29.06.2021 встъпителна ДK1-29/ 01.06.2021
Мария Станчева Главен инспектор КМЛСУ ДK2-15/ 02.11.2020 встъпителна ДК1-38/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДK2-40/ 25.11.2020 встъпителна
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-46/05.05.2021 ежегодна
Мая Спасова Главен специалист АПФИО ДK2-6/ 26.10.2020 встъпителна ДК1-6/ 30.09.2020
Главен специалист АПФИО ДК2-41/29.04.2021 ежегодна
Милкана Михайлова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-26/26.04.2021 встъпителна ДK1-15/ 31.03.2021
Младен Георгиев Главен инспектор КМЛСУ ДK2-33/ 20.11.2020 встъпителна ДК1-33/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-22/23.04.2021 ежегодна
Надя Джунова Началник на отдел КМЛСУ ДК2-21/22.04.2021 встъпителна ДK1-9/ 23.03.2021
Началник на отдел КМЛСУ ДК2-58/12.05.2021 ежегодна
Невена Илиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-18/16.04.2021 ежегодна
Николай Коюв Главен секретар ДК2-60/14.04.2021 встъпителна ДK1-10/ 24.03.2021
Николина Христова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-12/08.04.2021 встъпителна ДK1-17/ 31.03.2021
Паолина Митрофанова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-44/ 27.11.2020 встъпителна ДК1-36/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-47/05.05.2021 ежегодна
Петя Данова Старши експерт КМЛСУ ДК2-65/13.05.2021 встъпителна ДК1-46/ 05.11.2020
Петя Малинова Старши специалист АПФИО ДK2-9/ 27.10.2020 встъпителна ДK1-19/ 26.10.2020
Райна Тодорова Главен експерт АПФИО ДК2-10/25.03.2021 встъпителна ДК1-1/ 04.03.2021
Главен експерт АПФИО ДК2-25/23.04.2021 ежегодна
Ренета Митова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-2/12.02.2021 встъпителна ДК1/08.12.2020
Началник на отдел КМЛСУ ДК2-27/26.04.2021 встъпителна ДK1-12/ 26.03.2021
Началник на отдел КМЛСУ ДК2-73/14.05.2021 ежегодна
Росица Иванова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-26/ 03.11.2020 встъпителна ДК1-42/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-34/28.04.2021 ежегодна
Сашка Велкова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-32/27.04.2021 ежегодна
Светлана Делииванова Старши юрисконсулт АПФИО ДK2-50/ 30.11.2020 встъпителна ДK1-50/ 13.11.2020
Старши юрисконсулт АПФИО ДК2-24/23.04.2021 ежегодна
Славейка Георгиева Главен счетоводител АПФИО ДК2-20/22.04.2021 ежегодна ДK1-23/ 30.10.2020
Соня Стоянова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-24/ 13.11.2020 встъпителна ДК1-32/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-30/27.04.2021 ежегодна
Таня Маринова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-4/22.10.2020 встъпителна ДK1-3/ 25.09.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-76/18.05.2021 встъпителна ДK1-25/ 12.05.2021
Таня Първанова Главен експерт КМЛСУ ДK2-48/ 30.11.2020 встъпителна ДК1-31/ 30.10.2020
Главен експерт КМЛСУ ДК2-61/13.05.2021 ежегодна
Тотка Шопова Главен инспектор КМЛСУ ДK2-39/ 23.11.2020 встъпителна ДК1-27/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-37/28.04.2021 ежегодна
Христо Солунов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-79/03.06.2021 встъпителна ДK1-24/ 12.05.2021
Христо Христов Главен инспектор КМЛСУ ДK2-45/ 27.11.2020  встъпителна ДК1-37/ 30.10.2020
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-75/17.05.2021 ежегодна
Христомира Александрова Главен инспектор КМЛСУ ДК2-83/11.06.2021 встъпителна ДK1-21/ 12.05.2021
Цветанка Паунова Началник на отдел КМЛСУ ДК2-50/10.05.2021 ежегодна
Цветомир Цветанов Главен инспектор КМЛСУ ДК2-84/16.06.2021 встъпителна ДK1-26/ 12.05.2021
Ягодина Георгиева Изпълнител АПФИО ДK2-7/ 27.10.2020 встъпителна ДК1-7/ 30.09.2020
Янка Георгиева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-36/28.04.2021 встъпителна  ДK1-28/ 12.05.2021
Главен инспектор КМЛСУ ДК2-85/16.06.2021 встъпителна
Ивайло Драгомиров Служител по сигурността на информацията ДК2-92/11.10.2021 встъпителна ДK1-33/ 01.07.2021
напуснал Служител по мрежова и информационна сигурност встъпителна ДK1-38/ 30.08.2021
Нели Сирачка Финансов контрольор ДК2-90/30.07.2021 встъпителна ДK1-34/ 21.07.2021
Христина Пантева Главен инспектор КМЛСУ ДК2-91/31.08.2021 встъпителна ДK1-35/ 21.07.2021
Емилия Караджинова Главен инспектор КМЛСУ  встъпителна ДK1-36/ 27.07.2021
Спаска Христозова Главен специалист КМЛСУ ДК2-93/13.10.2021 встъпителна
Сийка Ганева Главен експерт  АПФИО ДК2-95/18.11.2021 встъпителна ДК1-32/01.11.2021

 

 

 

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота