Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ за 2021г.
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
12.04.2022
Сподели в Интернет

1.https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/3233

1. Конкурс за длъжността „Главен инспектор“ в отдел „Северозиточен“- 2 щ.бр. и отдел „Югозападен“- 4 щ. бр. в дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“

Списък с допуснати кандидати до конкурс „Главен инспектор“

Списък с недопуснати кандидати до конкурс „Главен инспектор“

Система за оценяване – „Главен инспектор“

Списък на допуснати до интервю „Главен инспектор“ / Kачено на: 12.04.2022 12:06

Списък на класираните от конкурс „Главен инспектор“ / Качено на: 13.04.2022 13:47

2. https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/79612

2. Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“

Списък с допуснати кандидати до конкурс „Главен юрисконсулт“

Система за оценяване – „Главен юрисконсулт“

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до интервю „Главен юрисконсулт“  /Качено на: 26.04.2022 11:26

Класиране за длъжността „Главен юрисконсулт“ /Качено на: 26.04.2022 16:07

 

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота