Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
16.08.2022
Сподели в Интернет

Заявяването на административните услуги може да бъде извършвано:

  • лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа на място в центъра за административно обслужване на АКСУ на адрес: София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 20;
  • по пощата с обратна разписка;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/;
  • чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги достъпен на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/agentsii,%20sazdadeni%20sas%20zakon/uslugi?supplierId=3233
  • чрез създадената за целта електронна поща e-docs@aksu.government.bg.

При подаването на документи чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез посочената електронна поща e-docs@aksu.government.bg е необходимо същите да бъдат електронно подписани с КЕП.

В случаите, когато доставчикът стартира дейност по предоставяне на социална услуга или при преустановяване на дейност по предоставяне на социална услуга , както и при започване на дейност по предоставяне на социална услуга еднократно или временно без установяване на територията на Република България е необходимо да се подадат писмени уведомления, образците на които можете да намерите тук.

Приложение № 6 – Уведомление за започване на дейност

Приложение № 7 – Уведомление за преустановяване на дейност

Приложение № 8 – Уведомление от лицата по чл. 30, ал. 2 от ЗСУ

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота