Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
15.07.2022
Сподели в Интернет
Законодателство, свързано с дейността на АКСУ

Закон за администрацията

Изтегли файл

Закон за административните нарушения и наказания

Изтегли файл

Закон за държавния служител

Изтегли файл

Закон за социалните услуги

Изтегли файл

Закон за достъп до обществена информация

Изтегли файл

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Изтегли файл

Закон за електронното управление

Изтегли файл

Закон за мерките и действията по време на извънредното полежение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., и за преодоляване на последиците

Изтегли файл

Закон за обществените поръчки

Изтегли файл

Закон за защита на личните данни

Изтегли файл

Закон за здравето

Изтегли файл

Закон за здравното осигуряване

Изтегли файл

Закон за защита на класифицираната информация

Изтегли файл

Закон за електронната идентификация

Изтегли файл

Закон за закрила на детето

Изтегли файл

Закон за защита от дискриминация

Изтегли файл

Закон за социално подпомагане

Изтегли файл

Закон за електронните съобщения

Изтегли файл

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота