Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни планове и отчети
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучения за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
13.01.2021
Сподели в Интернет
Законодателство, свързано с дейността на АКСУ

Закон за администрацията

Изтегли файл

Закон за административните нарушения и наказания

Изтегли файл

Закон за държавния служител

Изтегли файл

Закон за социалните услуги

Изтегли файл

Закон за достъп до обществена информация

Изтегли файл

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Изтегли файл

Закон за електронното управление

Изтегли файл

Закон за мерките и действията по време на извънредното полежение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., и за преодоляване на последиците

Изтегли файл

Закон за обществените поръчки

Изтегли файл

Закон за защита на личните данни

Изтегли файл

Закон за защита от дискриминация

Изтегли файл

Закон за здравето

Изтегли файл

Закон за здравното осигуряване

Изтегли файл

Закон за защита на класифицираната информация

Изтегли файл

Закон за електронната идентификация

Изтегли файл

Закон за закрила на детето

Изтегли файл

Закон за защита от дискриминация

Изтегли файл

Закон за социално подпомагане

Изтегли файл

Закон за електронните съобщения

Изтегли файл

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота