Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни планове и отчети
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Проекти

Последни акценти

ВАЖНО ЗА ЧАСТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ!

До 31.12.2021 г. всички доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и желаят да продължат дейността си, следва да имат издаден лиценз от Агенцията за качеството на со

УТВЪРДЕНИ СА НОВИ ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦЕНЗИРАНЕТО НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги са утвърдени нови образци на формуляри за заявяване на следните административни услуги, свързани с лицензирането на доставчиците на социални услуги:

  • 3129 – Издаване на лиценз за предоставяне на соци
Антикорупция

В този раздел ще намерите информация за:

  1. Начина на подаване на сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Агенцията за качеството на социалните услуги.
  2. Из

Официална страница на Агенция за качеството на социалните услуги


Агенцията за качеството на социалните услуги е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с адрес на управление ул. „Лъчезар Станчев“ № 20.
Агенцията е администрация към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги и лицензиране на доставчиците на социални услуги.

Агенцията има следните правомощия:
1. Осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги;
2. Лицензира доставчиците на социални услуги;
3. Прави предложения до министъра на труда и социалната политика за разработване на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;
4. Оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги;
5. Разработва критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага утвърждаването им на национално ниво.

Дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията са определени с Устройствен правилник, приет от Министерски съвет.

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота