Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Антикорупция
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни планове и отчети
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Проекти

Последни акценти

Антикорупция

В този раздел ще намерите информация за:

  1. Начина на подаване на сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Агенцията за качеството на социалните услуги.
  2. Из
Най-често задавани въпроси

Поддържането на системата „Най-често срещани въпроси и отговори“ цели да подпомага и насочва потребителите за процеса на административното обслужване и предоставянето на административни услуги, често срещани ситуации, препоръки за реакция и др.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ЗА ЛИЦЕНЗ

Съгласно разпоредбите на чл. 149 от Закона за социалните услуги за издаване на лиценз кандидатите подават до изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги заявление по утвърден от него образец, като посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ

Повече за агенцията


Агенцията за качеството на социалните услуги е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и с адрес на управление ул. „Лъчезар Станчев“ № 20.
Агенцията е администрация към министъра на труда и социалната политика за осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги и лицензиране на доставчиците на социални услуги.

Агенцията има следните правомощия:
1. Осъществява контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги;
2. Лицензира доставчиците на социални услуги;
3. Прави предложения до министъра на труда и социалната политика за разработване на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;
4. Оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги;
5. Разработва критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага утвърждаването им на национално ниво.

Дейността, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на агенцията са определени с Устройствен правилник, приет от Министерски съвет.

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота