Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ за 2021г.
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги през 2021 година

Анализът на състоянието и ефективността на социалните услуги през 2021 г. е първия по рода си анализ, изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за социалните услуги (ЗСУ), като същият е изготвен въз основа на резултатите от контролната дейност на агенцията, информа

Прекратени лицензи за предоставяне на социални услуги

Към 31.07.2022 г. Изпълнителния директор на Агенция за качеството на социалните услуги е издал 31 заповеди за прекратяване на лицензи за предоставяне на социални услуги, поради неосъществяване на дейност по предоставяне на социалната услуга в срок до 12 месеца от получаването на лиценза или преус

АКСУ с анализ на състоянието и качеството на грижа в 75 специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) извърши анализ на състоянието, качеството на предоставяните услуги и грижата в 75 специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания. Анализът е базиран на годишните отчети за 2021 г. на общините, управляващи институциите, и констативните

ВАЖНО ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Приета е Наредба за качеството на социалните услуги

 На заседание на Министерския съвет на 15.06.2022 г. е одобрена Наредба за качеството на социалните услуги. Приемането на нормативния акт е регл

Агенцията за качество на социалните услуги е санкционирала доставчика „А 2017“ ЕООД за множество нарушения в Дом „Свети Георги“ във Варна

За последните по-малко 12 месеца Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) е санкционирала частния доставчик на социални услуги „А-2017“ ЕООД за многобройни нарушения на законодателството при управлението на Дом „Свети Георги“ в град Варна. Към момента фирмата няма право да предоставя соц

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота