Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
Подаване на Годишен анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общините за 2022 г.

Напомняме ви, че в съответствие с регламента на чл. 113, ал. 2 от Закона за социалните услуги всяка година до 30 април кметовете на общините представят в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги анализ за състоянието и ефективността на социалните услуги,

Подаване на годишни отчети от доставчиците на социални услуги за 2022 г.

Напомняме ви, че съгласно изискванията на чл. 112, ал. 3 от Закона за социалните услуги всяка година до 31 март доставчиците на социални услуги представят в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги отчет с обобщена информация относно:

  • постигн
Стартират обучения за доставчици на социални услуги

Стартират обучения за доставчици на социални услуги

 Обученията са по проект „За по-добро качество и ефективност на социалните услуги в България“ на Министерството на труда и социалната политика, който се изпълнява в партньорство с Националното сдружение н

Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги през 2021 година

Анализът на състоянието и ефективността на социалните услуги през 2021 г. е първия по рода си анализ, изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за социалните услуги (ЗСУ), като същият е изготвен въз основа на резултатите от контролната дейност на агенцията, информа

Прекратени лицензи за предоставяне на социални услуги

Към 31.07.2022 г. Изпълнителния директор на Агенция за качеството на социалните услуги е издал 31 заповеди за прекратяване на лицензи за предоставяне на социални услуги, поради неосъществяване на дейност по предоставяне на социалната услуга в срок до 12 месеца от получаването на лиценза или преус

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота