Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
13.01.2021
Сподели в Интернет

Административно обслужване

У В А Ж А Е М И   К Л И Е Н Т И,

 

Ние, служителите от администрацията на Агенцията за качеството на социалните услуги, работим за Вас, поддържайки постоянен диалог и предоставайки Ви, съобразно Вашия избор актуална и точна информация, на достъпен език.

Придържайки се към стандартите за качество на административното обслужване и поетите ангажименти с Хартата на клиента, ние ще Ви:

  • помогнем да отправите своите запитвания, предложения и сигнали, чието решаване не се отнася до нашите правомощия, като Ви информираме как да го направите и коя е администрацията, компетентна да реши въпроса;
  • уведомим за създадените канали за достъп до осъществяваните от нас административни услуги;
  • предоставим исканата административна услуга, предоставяна от АКСУ;
  • дадем отговор на отправени от Вас въпроси, свързани с дейността на АКСУ;
  • консултираме по въпроси, свързани с прилагането на нормативната уредба в областта на предоставянето на социалните услуги, за които компетентна администрация е АКСУ;
  • уведомим как да подадете своето заявление за достъп до обществена информация в съотвествие с реда, регламентиран със Закона за достъп до обществена информация и нашите вътрешни правила.

Нашата администрация активно проучва добри практики, в това число и по въвеждане на комплексното административно обслужване.

҈҉҉      ҈҉      ҉҈

 

Работно време  на Центъра за административно обслужване:

от 08:30 до 18:00 часа (без прекъсване)

На основание Наредбата за административно обслужване, чл. 10 ал. 4: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

В ЦАО можете да поставите своите въпроси лично на експертите от администрацията на Агенцията за качеството на социалните услуги, да подадете писмено или устно сигнали, жалби и предложения, както и да изразите своята оценка и отношение към качеството на административното обслужване.

Лице за контакт: Цветелина Ганева, технически сътрудник, Дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“

Тел.: +359 (2) 970 11 21

е-mail: aksu@aksu.government.bg

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота