Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни планове и отчети
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучения за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
20.01.2021
Сподели в Интернет

ВАЖНО!

 

Задължение за отчетност до 31 март 2021 г. пред Агенцията за качеството на социалните услуги на доставчици на социални услуги, вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане по отменения чл. 18, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане

Всички вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане доставчици на социални услуги са задължени в срок до 31 март 2021 г. да представят в Агенцията за качеството на социалните услуги отчет за дейностите по предоставяне на социалните услуги за 2020 г. (чл. 112, ал. 3 от Закона за социалните услуги

Тук ще намерите и утвърдения със Заповед № РД-01-29/ 26.01.2021 г. на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги образец на Отчетната карта.

Информацията в нея се попълва от доставчика на социалната услуга.

Отчетната карта се изпраща в Агенцията за качеството на социалните услуги по електронен път:

–   Чрез Системата за сигурно електронно връчване или електронната поща на АКСУ aksu@aksu.government.bg, като същата следва да е електронно подписана от доставчика

–     По електронната поща на АКСУ aksu@aksu.government.bg под формата на сканирано копие на документа, подписан и подпечатан от доставчика.

 

Образец на отчет за дейността на частни доставчици през 2020 г.

Прикачени документи

Образец на отчет за дейността на частни доставчици през 2020 г.

Изтегли файл

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота