Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
21.01.2021
Сподели в Интернет

Поддържането на системата „Най-често срещани въпроси и отговори“ цели да подпомага и насочва потребителите за процеса на административното обслужване и предоставянето на административни услуги, често срещани ситуации, препоръки за реакция и др.

Въпроси и отговори
По какъв начин мога да подам заявление за издаване на лиценз?
Съгласно разпоредбите на чл. 149 от Закона за социалните услуги за издаване на лиценз кандидатите подават до изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги заявление по утвърден от него образец, като посочват единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ и представят описание на социалната услуга с оглед на осигуряването на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги.Заявлението и приложените към него документи се подават лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението и приложените към него документи може да подадете лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа в Центъра за административно обслужване на Агенцията за качеството на социалните услуги (ет. 1, ст. № 112) на адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул.“Лъчезар Станчев“ № 20 (зад Националната следствена служба, в близост до метростанция „Г. М. Димитров“). Заявлението и приложените към него документи може да подадете и по пощата с обратна разписка също на адрес - гр. София, ж.к. „Изток“, ул.“Лъчезар Станчев“ № 20. Важно е да знаете, че когато заявлението не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, АКСУ изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. При непотвърждаване в срок производството се прекратява. Ако заявлението не удовлетворява останалите изисквания на закона, заявителят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите. Електронното заявяване се осъществява по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Тъй като електронните административни услуги на АКСУ са в процес на разработване за Ваше улеснение е създадена възможност за електронно подаване на документи през Системата за сигурно електронно връчване, с условията за вписване в която може да се запознаете на адрес https://edelivery.egov.bg/ . За регистрацията в системата Ви е необходим квалифициран електронен подпис или електронна идентичност (персонален идентификационен код на НОИ).
За какви видове социални услуги мога да получа лиценз от Агенцията за качеството на социалните услуги ?
Видовете социални услуги, за които може да се получи лиценз от Агенцията за качеството на социалните услуги са подробно и изчерпателно регламентирани в чл. 15 от Закона за социалните услуги: 1. информиране и консултиране; 2. застъпничество и посредничество; 3. общностна работа; 4. терапия и рехабилитация; 5. обучение за придобиване на умения; 6. подкрепа за придобиване на трудови умения; 7. дневна грижа; 8. резидентна грижа; 9. осигуряване на подслон; 10. асистентска подкрепа.
Къде трябва да се внесе таксата за разглеждане на документи за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга?
За разглеждането на документи за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги се внася такса по сметка на АКСУ: БНБ – клон Централно управление; lBAN BG21 BNBG 9661 3100 1347 01 – транзитна сметка, като за основание в платежния документ може да се посочи примерно: „такса за разглеждане на внесени документи“.
На какви критерии и стандарти трябва да отговарят социалните услуги?
В § 31, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги е предвидено, че до приемането на Наредбата за качеството на социалните услуги се прилагат критериите и стандартите за социални услуги, приети до влизането в сила на закона. За Ваше улеснение нормативния акт е публикуван на официалната страница на Агенцията за качеството на социалните услуги в рубрика „нормативна уредба“.
Как да продължа дейността си по предоставяне на социални услуги, след като към настоящия момент съм регистриран в Агенцията за социално подпомагане?
В § 38, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социалните услуги е предвидено задължението на лицата, които до влизането в сила на закона са вписани в регистъра по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане да се лицензират по реда на ЗСУ най-късно до 31 декември 2021 г.
Ако съм лицензиран към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и притежавам лиценз като доставчик на социална услуга за деца, чийто срок не е изтекъл, необходимо ли е да се прелицензирам към АКСУ и дължа ли такса за това?
Доставчик на социална услуга за деца, лицензиран от ДАЗД и вписан в регистъра към АСП, който има валиден лиценз и желае да продължи да предоставя услугата след 1 юли 2021 г., е необходимо да подаде заявление за издаване на лиценз от АКСУ по реда на чл. 149, ал. 1 от Закона за социалните услуги, като не дължи такса.
ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота