Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни планове и отчети
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучения за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
19.10.2021
Сподели в Интернет

Агенцията за качеството на социалните услуги установи добра практика при осъществяване на контролната си дейност!

През 2021 г. Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Севлиево, област Габрово получава покана за сприятеляване с Посолството на Норвегия, следствие на положителен доклад за дейността на услугата и похвала за постигнатите резултати в грижата за децата на Република България.

Отчитат се положителни резултати, водещи до повишаване на качеството на предоставяните социални услуги, основани на добри управленски решения, касаещи провеждане на ежемесечни екипни срещи с участие на потребителите на услугата, използване на менторството като метод в работата с децата и организиране на ежегоден летен лагер.

Екипът на услугата инициира и участва в различни мисии и дарителски кампании, за задоволяване на потребностите на настанените деца, посредством онлайн платформа.

Управителят на Центъра разчита на добра финансова дисциплина за организирането на своеобразно зимно занимание, на което присъстват децата и служителите. За едните това е почивка, а за вторите обучение – за всички заедно това е изграждане на доверие и стъпка към създаване на среда близка до семейната. В тази посока са и развиваните дейности по отглеждане на домашен любимец  и приготвяне на зимнина, в които децата са активни участници.

Усилията на екипа на Центъра са насочени към осигуряване правата на децата.

 

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота