Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
15.09.2021
Сподели в Интернет

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги са утвърдени нови образци на формуляри за заявяване на следните административни услуги, свързани с лицензирането на доставчиците на социални услуги:

 • 3129 – Издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга;
 • 3130 – Подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга;
 • 3131 – Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз за предоставяне на социална услуга;
 • 3132 – Прекратяване на лиценз за предоставяне на социална услуга.

Новите образци значително улесняват процедурите по заявяване на административните услуги, тъй като изискваните до този момент за попълване приложения вече са част от самото заявление, с изключение на декларацията по чл. 149, ал. 2, т. 2 от Закона за социалните услуги за лицата по чл. 30, т. 2  от същия закон.

При заявяването на административните услуги физическите лица, извършващи търговска дейност, и юридическите лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство представят и официален превод на български език на:

 1. документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство;
 2. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация;
 3. свидетелство за съдимост на чуждите граждани, а за чуждите юридически лица – свидетелства за съдимост на членовете на управителните им органи.

Обстоятелствата за българските граждани и юридическите лица дали:

 1. е лице по чл. 29, ал. 3, т. 2 или чл. 30;
 2. не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
 3. не е в ликвидация;
 4. не е осъждан за престъпление от общ характер, като за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните им органи,

се установяват по служебен път и не е необходимо прилагането на удостоверителни документи, както и платежен документ за внесена такса.

За разглеждането на документи за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги се внася такса по сметка на АКСУ: БНБ – клон Централно управление; lBAN BG21 BNBG 9661 3100 1347 01 – транзитна сметка, като за основание в платежния документ може да се посочи примерно: „такса за разглеждане на внесени документи“.

В случаите на невнесена такса документите за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги няма да бъдат разглеждани.

Образците могат да бъдат намерени на официалната интернет страница на Агенцията за качеството на социалните услуги в секции „Административно обслужване“ на адрес: https://aksu.government.bg/administrativni-uslugi/ и „Лицензиране“ – https://aksu.government.bg/liczenzirane-2/ , както и в Административния регистър, секция „Административни услуги и режими“, „Услуги, предоставяни от централни администрации“, достъпна на адрес:

https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations

За всяка една от административните услуга е разписана Процедура за предоставянето ѝ, която е публично достъпна на https://aksu.government.bg/liczenzirane-2/ и https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations .

Заявяването на административните услуги може да бъде извършвано:

 • лично или от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа;
 • по пощата с обратна разписка;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/;
 • чрез създадената за целта електронна поща e-docs@aksu.government.bg.

При подаването на документи по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез посочената електронна поща е необходимо същите да бъдат електронно подписани.

Старите образци на документи могат да бъдат ползвани от кандидатите за издаване на лиценз до 20.09.2021 г.

Отговори на запитвания, свързани с лицензирането на доставчици на социални услуги се предоставят на телефон: +3592/970 11 11 или електронна поща: аksu@aksu.government.bg

Информация за движението на подадените документи може да бъде получена на телефон +3592/970 11 21.

Още новини


ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота