Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
13.01.2021
Сподели в Интернет

НИКОЛАЙ КОЮВ – главен секретар на Агенция за качеството на социалните услуги

Николай Коюв е магистър по „теология“ и магистър по „социални дейности“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София

През 1992 г. започва работа като социален работни в Столични общински служби за социално подпомагане – Слатина и Оборище, София-град.

През 1997 г. е назначен на длъжността началник на отдел социално подпомагане в 3-та Столична общинска служба за социално подпомагане – „Лозенец“ , като през 2000 г. става неин директор.

От 2002 г. до 2003 г. последователно изпълнява длъжностти главен инспектор и директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“ в Агенцията за социално подпомагане.

В периода 2003 г. – 2006 г. работи като ръководител на дирекция „Инспекторат“ към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

От 15.11.2006 г. до 02.11.2020 г.  е началник на отдел „Мониторинг на специализираните институции за лица с увреждания“ – дирекция „Инспекторат“.

От месец ноември 2020 г. е назначен в Агенцията за качеството на социалните услуги като началник на отдел „Югозападен“ към дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги“, където работи до месец март 2021 г.

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги г-н Коюв е назначен за главен секретар на Агенцията, считано от 26 март 2021 г.

Главният секретар:

ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията на агенцията и следи за точното спазване на нормативните актове и за изпълнение на законовите разпореждания на изпълнителния директор;

осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена, както и между административните звена на агенцията;

утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

осигурява условия за нормална и ефективна работа на административните звена на агенцията;

осъществява общ контрол за изпълнение на възложените административни задачи;

контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна;

Главният секретар изготвя годишен доклад за състоянието на административната дейност в агенцията.

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота