Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
13.01.2021
Сподели в Интернет

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дирекция: Административно-правно, финансово и информационно обслужване

 

 1. МЯСТО В СТРУКТУРАТА НА АГЕНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
 2. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Подпомагане осъществяването на правомощията на изпълнителния директор като ръководител на Агенцията за качеството на социалните услуги, създаване на условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършване на техническите дейности по административното обслужване.

 

 1. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯТА
 • управление на човешките ресурси;
 • правно обслужване;
 • финансово-стопанска дейност;
 • транспортното обслужване;
 • управление на цикъла на обществените поръчки;
 • информационно обслужване;
 • административно обслужване;
 • деловодна дейност;
 • архивна дейност.

 

 1. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА
 • осъществява дейностите по управление на човешките ресурси, които са свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите, водене и съхраняване на служебните и трудовите досиета на служителите в агенцията;
 • изготвя и актуализира длъжностното и поименното разписание на агенцията;
 • организира въвеждането и прилагането на система за оценка на изпълнението на длъжностите и повишаването на професионалната квалификация на служителите;
 • планира и организира обучението и развитието на служителите, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в агенцията;
 • оказва правна помощ на изпълнителния директор и на административните звена на агенцията с оглед на законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мотивирани становища по правни въпроси;
 • осъществява процесуалното представителство пред съдилищата и други институции и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на агенцията;
 • изработва или участва в изработването на проекти на нормативни актове, които засягат дейността на агенцията, както и дава становища по проекти на нормативни актове;
 • изготвя проекти на договори, заповеди, наказателни постановления и други актове и документи, които са свързани с дейността на агенцията;
 • планира, организира и координира всички дейности във връзка с управление на цикъла на обществените поръчки;
 • изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация;
 • планира, разпределя и администрира предоставените бюджетни средства на агенцията;
 • отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на агенцията в съответствие с нормативните изисквания, както и за съхраняването на счетоводните документи;
 • разработва проект на бюджетна прогноза на агенцията;
 • изготвя годишен финансов отчет на агенцията;
 • изготвя отчети за касовото изпълнение на бюджета и отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета на агенцията за всеки отчетен период;
 • изготвя тримесечни финансови отчети и оборотни ведомости на агенцията;
 • отговаря за управлението на собствеността на агенцията, организира и отговаря за правилното и законосъобразно ползване и управление на имотите, които са предоставени на агенцията;
 • осъществява материално-техническото обслужване на дейността на агенцията;
 • извършва транспортното обслужване на агенцията, поддръжката и ремонта на транспортните средства, контролира разходите и отчетите за гориво;
 • извършва административното обслужване на физически и юридически лица и координира работата по постъпили от тях предложения, сигнали и жалби;
 • организира и осъществява деловодната и архивната дейност в агенцията, въвежда информация в административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
 • организира поддържането на информационната и комуникационната система и свързаност на агенцията и на вътрешната система за обмен на информация;
 • оказва техническа помощ на служителите на агенцията при експлоатацията на системния и приложния софтуер;
 • организира, осигурява и следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

 

 1. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

Работата на дирекция АПФИО се възлага от изпълнителния директор и/или главния секретар.

Планирането на работата на дирекция АПФИО се осъществява съвместно с изпълнителния директор и главния секретар.

Директор дирекция АПФИО може да планира самостоятелно задачите в рамките на поверената му дирекция, възложени от Ръководството на Агенцията.

Отчитането на резултатите на изпълнените задачи се извършва пред Изпълнителния директор и/или главния секретар.

 

 1. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА
 • Конституция на Република България;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Кодекс на труда;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Закон за администрацията;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за защита на класифицираната информация;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Закон за счетоводството;
 • Закон за публичните финанси;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор и свързаните с него указания, процедури, инструкции;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Закон за електронното управление;
 • Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 • Закон за националния архивен фонд;
 • Закон за защита от дискриминация;
 • Закон за социалните услуги;
 • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 • Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги;
 • Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги;
 • Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
 • Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители;
 • Наредба за документите за заемане на държавна служба;
 • Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;
 • Наредба за работното време, почивките и отпуските;
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за административното обслужване;
 • Наредба за обмена на документи в администрацията;
 • Наредба за условията и реда за опазването, съхраняването, достъпа и използването на ценни електронни документи в държавните архиви;
 • Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции;
 • Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
 • Наредба за Административния регистър;
 • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;
 • Наредба за командировките в страната;
 • Класификатор на длъжностите в администрацията и свързаните с него актове;
 • Други закони и подзаконови нормативни актове;
 • Вътрешно административни правила, инструкции и процедури.

 

 1. КОНТАКТИ

Дирекция АПФИО осъществява контакти с всички служители в АКСУ с цел съгласуване на решения, обмяна на информация, даване на указания, консултации и координация по поставени задачи.

Осъществява контакти с централните и териториални структури на държавната администрация, съд, прокуратура, областни и общински администрации, организации с нестопанска цел, с  други юридически лица, организации и граждани по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията.

 

Галерия
ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота