Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
21.01.2021
Сподели в Интернет

Тук можете да намерите информация, както за социалната услуга „Резидентна грижа“, така и за лицензираните от Агенцията за качеството на социалните услуги частни доставчици, които са започнали дейност по предоставяне на услугата, с посочените адреси на нейното предоставяне и контакти за връзка с услугата

„Резидентна грижа“ е специализирана социална услуга, която се предоставя само в специализирана среда – физическо пространство, осигуряващо необходимите материални условия за предоставяне на социална услуга (сграден фонд, оборудване, обзавеждане и други). По своята същност Резидентната грижа е дейност за осигуряване на място за настаняване  на деца, младежи до 25-годишна възраст, лица с трайни увреждания и лица в надтрудоспособна възраст и в зависимост от индивидуалните потребности – за осигуряване на 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.

Ползването на социална услуга „Резидентна грижа“ се допуска само в случай, че са изчерпани възможностите за подкрепа на лицата чрез социални услуги в домашна среда и в общността. Не допуска изолиране на лицата от общността при организиране ползването на социални услуги за резидентна грижа. Ползването на резидентна грижа винаги е за определен срок, съобразен с потребностите на лицето и с резултатите, които се цели да бъдат постигнати. Срокът за ползване на резидентна грижа от пълнолетни лица може да бъде удължаван по тяхно желание, в случай че няма възможност за подкрепа и грижа в домашна среда.

Доставчикът на социална услуга „Резидентна грижа“ е длъжен да осигури на лицата, които я ползват, възможност за участие при вземането на решения, относно организацията на ежедневните дейности и подобряването на качеството на услугата.

„Резидентна грижа“ не може да се предоставя като част от интегрирано предоставяне на подкрепа чрез създаване на обща среда, в която да се осъществяват дейностите и услугите. Доставчиците на социални услуги не могат да предоставят отделни социални услуги за резидентна грижа в обща специализирана среда.

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ОТ АКСУ ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ, ЗАПОЧНАЛИ ДЕЙНОСТ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА РЕЗИДЕНТНА ГРИЖА КЪМ 31.05.2023г.

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота