Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
13.01.2021
Сподели в Интернет

ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ, МОНИТОРИНГ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ“

 

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дирекция: Контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги

 

 1. МЯСТО В СТРУКТУРАТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
 2. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Подпомагане осъществяването на правомощията на изпълнителния директор по Закона за социалните услуги.

 

 1. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯТА
 • контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги;
 • контрол на начина, по който общините и частните доставчици разходват средства от държавния бюджет;
 • лицензиране на доставчиците на социални услуги;
 • даване на предложения за разработване на нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;
 • оказване на методическа подкрепа на доставчиците на социални услуги за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги;
 • разработване на критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършване на подбор на добри практики и предлагане утвърждаването им на национално ниво;
 • изготвяне на становища във връзка с предварителното одобрение на създаването на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги;
 • ежегодно изготвяне на анализи относно състоянието и ефективността на социалните услуги.

 

 

 1. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА
 • осъществява контрол по спазването на изискванията на ЗСУ и мониторинг на предоставянето на социалните услуги,
 • осъществява контрол по спазването на изискванията на ЗСУ на междусекторните и интегрираните здравно-социални услуги с участието на представители на органа, който отговаря за контрола на дейностите, които са включени в междусекторната услуга извън обхвата на социалните услуги или представители на регионалните здравни инспекции;
 • разработва предложения за нормативни стандарти и критерии за качество и ефективност на социалните услуги;
 • оказва методическа подкрепа за спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на социалните услуги;
 • проверява спазването на стандартите за качество на социалните услуги, съгласно изискванията на Наредбата за качеството на социалните услуги;
 • извършва проверки за съответствието с нормативните изисквания на дейността на доставчиците на социални услуги, общините, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и други органи, които са отговорни за прилагането им;
 • проверява спазването на правата на потребителите на социални услуги;
 • извършва проверки за начина, по който общините и частните доставчици на социални услуги разходват средства от държавния бюджет;
 • извършва мониторинг, въз основа на който изготвя ежегодно анализ относно състоянието и ефективността на социалните услуги;
 • дава задължителни предписания за отстраняване на допуснати нарушения и определя подходящ срок за изпълнението им съобразно тежестта и степента на допуснатото нарушение;
 • изготвя становища във връзка с предварителното одобрение на създаването и промяната на мястото на предоставяне на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги;
 • предлага издаването на задължителни предписания до кметовете на общини за прекратяване предоставянето на социални услуги, финансирани от общинския бюджет, и за възлагане на предоставянето на социални услуги на частни доставчици, когато услугите са включени в Националната карта на социалните услуги;
 • предлага прекратяване на финансирането на социални услуги от държавния бюджет;
 • изготвя становища относно съответствието на социални услуги, чието предоставяне от общината е възобновено, със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги;
 • извършва периодични проверки и изготвя анализи по § 34 и 35 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСУ;
 • участва в изготвянето на плановете по § 34, ал. 3 и § 35, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСУ;
 • съставя актове за установяване на нарушения и неизпълнение на задължителни предписания по ЗСУ;
 • лицензира частните доставчици на социални услуги;
 • разработва критерии за анализ на добри практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, извършва подбор на такива практики и предлага утвърждаването им на национално ниво;
 • участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните услуги;
 • води Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги;
 • води Регистър на постъпилите заявления за издаване и подновяване на лиценз;
 • вписва данни за извършени нарушения в Регистъра на лицензираните доставчици на социални услуги;
 • извършва анализ на постъпили предложения, жалби и сигнали в областта на социалните услуги;
 • събира, анализира и съхранява ежегодно представяните от доставчиците на социални услуги отчети;
 • събира, анализира и съхранява ежегодно представяните от кметовете на общини анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на управляваните от тях общини;
 • обработва, проверява и подготвя отговори по подадени предложения, жалби и сигнали в областта на качеството, ефективността, контрола, мониторинга и лицензирането на социалните услуги.

 

 1. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

Работата на дирекция КЛМСУ се възлага от изпълнителния директор и/или главния секретар.

Планирането на работата на дирекция КЛМСУ се осъществява съвместно с изпълнителния директор и главния секретар.

Директорът на дирекция КМЛСУ може да планира самостоятелно задачите в рамките на поверената му дирекция, възложени от Ръководството на Агенцията.

Отчитането на резултатите на изпълнените задачи се извършва пред Изпълнителния директор и/или главния секретар.

 

 1. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА

Кодекси:

 • Конституция на Република България;
 • Административнопроцесуален кодекс;
 • Кодекс на труда;
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Семеен кодекс.

Закони:

 • Закон за администрацията;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Закон за достъп до обществена информация;
 • Закон за държавния бюджет;
 • Закон за държавния служител;
 • Закон за защита на класифицираната информация;
 • Закон за защита на личните данни;
 • Закон за защита от дискриминация;
 • Закон за публичните финанси;
 • Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
 • Закон за социалните услуги;
 • Закон за закрила на детето.

Правилници, Наредби:

 • Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги;
 • Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето;
 • Устройствен правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги;
 • Наредба за стандартите за качеството на социалните услуги (след обнародването й в ДВ);
 • Наредба за планирането на социалните услуги;
 • Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет;
 • Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
 • Наредба за административното обслужване;
 • Наредба за обмена на документи в администрацията;
 • Наредба за командировките в страната.

Други:

 • Други закони и подзаконови нормативни актове;
 • Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги;
 • Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет;
 • Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги;
 • Стандартите за работно натоварване на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги;
 • Вътрешно административни правила, инструкции и процедури.

 

 1. КОНТАКТИ

Дирекция КМЛСУ осъществява контакти с всички служители в АКСУ с цел съгласуване на решения, обмяна на информация, даване на указания, консултации и координация по поставени задачи.

Осъществява контакти с централните и териториални структури на държавната администрация, съд, прокуратура, областни и общински администрации, организации с нестопанска цел, с други юридически лица, организации и граждани по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията.

Галерия
ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота