Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
19.01.2022
Сподели в Интернет

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

Кметовете на общините в Република България, в съответствие с регламента на чл. 113, ал. 2 от Закона за социалните услуги имат задължението всяка година до 30 април да представят в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, предоставяни на териториите на съответните общини, включващ:

  1. обобщена информация относно постигнатите резултати при предоставянето на социалните услуги от общината;
  2. резултати от проведения контрол и мониторинг по отношение на постигнатите резултати при предоставянето на социалните услуги от общината;
  3. отчет на разходваните средства от държавния бюджет, а в случай на възлагане на предоставянето на социални услуги на частни доставчици – и годишна оценка на изпълнението на договорите за възлагане;
  4. оценка на общината на ефективността на социалните услуги, които предоставя.

Формулярът на Анализа е достъпен на https://aksu.government.bg/analizi-na-sastoyanieto-i-efektivnostta-na-soczialnite-uslugi-na-teritoriyata-na-obsthinite/

Анализът се подава електронно през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) или Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или по електронна поща – e-docs@aksu.government.bg

Още новини


ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота