Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ за 2021г.
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
Агенцията за качество на социалните услуги е санкционирала доставчика „А 2017“ ЕООД за множество нарушения в Дом „Свети Георги“ във Варна

За последните по-малко 12 месеца Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) е санкционирала частния доставчик на социални услуги „А-2017“ ЕООД за многобройни нарушения на законодателството при управлението на Дом „Свети Георги“ в град Варна. Към момента фирмата няма право да предоставя соц

ГОДИШНИ АНАЛИЗИ НА ОБЩИНИТЕ

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

Кметовете на общините в Република България, в съответствие с регламента на чл. 113, ал. 2 от Закона за социалните услуги имат задължението всяка година

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2021

ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

Законът за социалните услуги задължава доставчиците на социални услуги всяка година до 31 март представят в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги отчет с обобщена информация относно:

&#8211

Агенцията за качеството на социалните услуги работи активно за лицензиране на частните доставчици на социални услуги

Към 30.09.2021 г. в Агенцията са постъпили 738 заявления за издаване на лиценз, от тях 120 заявления са в процес на обработка и са издадени 618 лиценза на 208 частни доставчици на социални услуги.

Издадените лицензи са за следните социални услуги:

  • Терапия и рехабилитация – 116
ВАЖНО ЗА ЧАСТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ!

До 31.12.2021 г. всички доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане по отменения чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и желаят да продължат дейността си, следва да имат издаден лиценз от Агенцията за качеството на со

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота