Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ за 2021г.
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
УТВЪРДЕНИ СА НОВИ ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦЕНЗИРАНЕТО НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги са утвърдени нови образци на формуляри за заявяване на следните административни услуги, свързани с лицензирането на доставчиците на социални услуги:

  • 3129 – Издаване на лиценз за предоставяне на соци
Пандемията не влоши качеството на социалните услуги в страната, каза председателят на НАСО

Оказваните услуги у нас са абсолютно съотносими с тези в ЕС, каза изпълнителният директор на новата Агенция за качество на социалните услуги Виктория Тахова.

По думите й предстои на сайта на ведомството да бъдат изнесени най-добрите примери от страната. Тахова каза още, че дали разпределен

Втори доставчик получи лиценз от Агенцията за качество на социалните услуги

Втори частен доставчик получи лиценз за социална услуга от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ). До края на месец януари 2021 г. ще бъдат издадени още 12 лиценза.

Доставчикът е от община Стара Загора, а лицензът е за предоставяне на услугата „Резидентна гриж

Агенцията за качеството на социалните услуги откри новата година с издаден първи лиценз на доставчик на социална услуга

На 4 януари 2021 година госпожа Виктория Тахова, изпълнителен директор на Агенцията за качеството на социалните услуги, подписа издадения по реда на Закона за социалните услуги първи лиценз на частен доставчик за предоставяне на социалната услуга резидентна грижа, с целева група възрастни хора в

Стартира процедурата по лицензиране на доставчиците на социални услуги

Новосъздадената Агенция за качеството на социалните услуги подготви образците на документи, по които частните доставчици на социални услуги и специално създадените от общините за предоставяне на социални услуги юридически лица, ще могат да се лицензират и прелицензират като доставчици на социални

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота