Начало
За агенцията
Изпълнителен директор
Структура
Органиграма
Главен секретар
Финансов контрольор
Длъжностно лице по защита на личните данни
Служител по сигурността на информацията
Служител по мрежова и информационна сигурност
Обща администрация
Специализирана администрация
Стратегически план на АКСУ
Оперативни планове
Ежегодни цели по член 33а от Закона за администрацията
Доклади за дейността
Бюджет
Новини
Стратегии, планове, програми
Нормативна уредба
Кодекси
Закони
Правилници
Наредби
Тарифи
Административно обслужване
Харта на клиента
Вътрешни правила
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на АО в АКСУ
Административни услуги
Най-често задавани въпроси
Анкети
Антикорупция
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ
Вътрешни правила
Корупция и механизми за подаване на сигнал
Антикорупционни мерки и отчети за тяхното изпълнение
Резултати от извършените проверки по сигнали за корупция
Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ
Проекти
Лицензиране
Издаване на лицензи
Подновяване на лиценз
Промяна на обстоятелствата, удостоверени в издадения лиценз
Прекратяване на лиценз
Задължения за уведомяване
Възстановяване на такси
Отчети на доставчиците на социални услуги
Анализи на състоянието и ефективността на социалните услуги на територията на общините
Годишен анализ за състоянието на ефективността на социалните услуги
Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги
Прекратени лицензи
Социални услуги
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Общностна работа
Терапия и рехабилитация
Обучение за придобиване на умения
Подкрепа за придобиване на трудови умения
Дневна грижа
Резидентна грижа
Осигуряване на подслон
Асистентска подкрепа
Контролна дейност
Годишни планове за контролната дейност
Годишни отчети на резултатите от контролната дейност
Анализ на постъпилите жалби и сигнали в областта на социалните услуги през 2022 г.
Добри практики
Достъп до обществена информация
Вътрешни правила
Годишни отчети за работата на АКСУ по ЗДОИ
Сигнали по ЗЗЛПСПОИН
Защита на личните данни
Кариери
Текущи
Архив
Необходими документи за участие в конкурс по ЗДСл
Полезни връзки
Профил на купувача
11.01.2021
Сподели в Интернет

На тази страница можете да намерите приложимото законодателство към дейността на АКСУ.
даподса
КОДАС

Прикачени документи

КОДЕКСИ / Кодекс на труда

Изтегли файл

КОДЕКСИ / Административнопроцесуален кодекс

Изтегли файл

КОДЕКСИ / Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за администрацията

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за административните нарушения и наказания

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за държавния служител

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за социалните услуги

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за достъп до обществена информация

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за електронното управление

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за обществените поръчки

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за защита на личните данни

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за защита от дискриминация

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за здравето

Изтегли файл

ЗАКОНИ / Закон за здравното осигуряване

Изтегли файл

НАРЕДБИ / Наредба за административното обслужване

Изтегли файл

НАРЕДБИ / Наредба за обмена на документи в администрацията

Изтегли файл

НАРЕДБИ / НАРЕДБА № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Изтегли файл

НАРЕДБИ / Наредба за административния регистър

Изтегли файл

ПРАВИЛНИЦИ / Правилник за прилагане на закона за социалните услуги

Изтегли файл

ПРАВИЛНИЦИ / ПРАВИЛНИК за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"

Изтегли файл

ПРАВИЛНИЦИ / Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Изтегли файл

ПРАВИЛНИЦИ / Правилник за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация

Изтегли файл

ПРАВИЛНИЦИ / Устройствен правилник на агенцията

Изтегли файл

ТАРИФИ / Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги

Изтегли файл

ОБРАТНО ГОРЕ Режим за хора с цветна слепота